Všeobecné podmienky užívania služieb

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľom internetových stránok https://zasoby.maler.sk umiestnených na doméne maler.sk ako i príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „tieto webové stránky“ v príslušnom gramatickom tvare) je fyzická osoba, e-mailová adresa: zasoby (zavináč) maler.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce všeobecné podmienky užívania služieb na webových stránkach zasoby.maler.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“).

3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa so všeobecnými podmienkami užívania služieb na webových stránkach zasoby.maler.sk.

4. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním týchto webových stránok zasoby.maler.sk v rámci svojho používateľského účtu potvrdzuje, že bol s týmito všeobecnými podmienkami užívania služieb v dostatočnej miere oboznámený a súhlasí s nimi.

Článok II

OBSAH A POUŽITIE WEBOVÝCH STRÁNOK ZASOBY.MALER.SK

Článok III

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA

Článok IV

RIEŠENIE SPOROV

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.

Článok V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo e-mailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.

2. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných podmienok užívanie služieb je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným znením ustanovenia, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

4. Tieto všeobecné podmienky užívania služieb nadobúdajú platnosť s účinnosťou dňom 24. 11. 2023.